Schlachtpunk, Malerei der Achtziger Jahre
31 01 12
29 04 12

mit Arbeiten von: Peter Angermann - Elvira Bach - Ina Barfuss - Walter Dahn - Jiří Georg Dokoupil - Felix Droese - Endart - Blalla W. Hallmann - Gerard Kever - Martin Kippenberger - Harald Klingelhöller - Milan Kunc - Meuser - Helmut Middendorf - Albert Oehlen - Volker Tannert - Thomas Wachweger - Bernd Zimmer